Logo

CITY LIFT A/S SENGELØSEVEJ 9, 2630 TÅSTRUP

Udlejning Salg Service

Tlf:   43 71 42 05
Fax:   43 71 42 01

Registered trademark.

www.citylift.dk

CVR nr.:  25025067

 

 

 

Almindelige lejebetingelser

( Læs også ofte stilled spørgsmål i bunden )

1. Generelt

Lejeaftalen er indgået mellem CITY LIFT A/S, som udlejer, og den på lejekon¬trakten anførte lejer som lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaf¬talen på udlejer’s vegne.

 

2. Lejeperioden

Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres i fejlfri stand til lejeformidler´s lager. Ved lejemålets start fikserer lejer sammen med lejeformidler lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele lejeformidler den nye dato. Denne meddele¬lse skal være lejeformidler i hænde senest kl. 13.00 på lejemålets sidste dag. Hvis lejer undlader at give denne information rettidigt er lejeformidler berettiget til at pålægge et gebyr på de(n) efterfølgende dag(e´s) leje svarende til 50% af lejen dog minimum 100 kr. Lejeformidler har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejepe¬riode. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

 

3. Lejen

Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms pr. enhed og pr. byggedag eller kalenderdag i lejeperioden. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender lejeformidler faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det faktur¬erede beløb. Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, uanset at den faktiske lejetid af det lejede er kortere. lejen / matriellet må benyttes hverdage 07.00-16.00 ( ej. helligdage weekend og Nat )

 

4. Afhentning og levering

Materiellet skal afhentes af lejer på lejeformidlers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang lejeformidler medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

 

5. Anvendelsessted og pleje

Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i lejeaftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anv¬endes af dertil behørigt uddannet personale.

 

6. Pasning og pleje

Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at under¬søge materiellet. Materiellet betragtes som modtaget i mangelfri stand, såfremt lejer ikke reklamerer inden 1 dag efter modtagelsen. det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt over¬holdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Lejeformidler bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Reparationer må dog ikke foretages af lejer. Opstår der behov for reparation, skal dette straks meddeles lejeformidler, der enten selv udfører reparationen, udskifter materiellet eller anviser en kompetent reparatør. Materi¬ellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse eller ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens afslutning leveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

 

7. Ansvar

Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/formidlers erstatning¬sansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/formidler dækker ikke nogen former for følgeomkostninger. CITY LIFT A/S dækker ikke skader på: vej, gård, belægning, fliser, græsplæner, brønd¬dæksler og.lign. ved kørsel med materiel.  CITY LIFT A/S påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.  -

 

8. Produktansvar

Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejefor¬midler kun ansvarlig for personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers be¬siddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begræns-ninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Iøvrigt er udlejer/lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 500.000,00. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadeløsholde udlejer/lejeformidler for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v., som udlejer /lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til trediemand. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produkter, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldsgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påståes forårsaget af materiellet.

 

9. Forsikring

Udlejer har tegnet en kasko forsikring, som dækker ved brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages ma¬teriellet. Forsikringen gælder i hele lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem lejeformidler og lejer, hvis udlejer står for transporten. Lejer er pligtig til, at betale selvrisiko på kr. 15.000,00. Hvis der påstår en forsikringsskade anmeldes den til lejeformidler, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden uden meromkostning for lejeren. Ved tyveri- og hærværksskader frem¬sendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse. Bærbart materiel skal være forsvarligt indelåst i en bygning. Præmien er en fast procentsats af lejeprisen, i henhold til gældende prisblad, og udspecificeres særskilt på lejefor¬midlers faktura. Ved inlej/skaffevare benyttes det firma’s forsikringsbetingelser som materiellet kommer fra.

 

Selv-forsikring

pt. tillader vi ikke af kunder "selvforsikre" deres leje af vores materiel da vi ikke mener deres forsikringer lever op til vores krav.

Vores forsikringer er i alt 12 forskellige forsikringer der dækker alle de ting vi mener der skal til for af kunne drive denne virksomhed - således er hele ejendommen samt personale og alle vogne- lastvogne - lifte dækket af denne

ud over dette vil vores forsikringsselskab ikke kreditere vores forsikring de dage maskinen er udlejet til en der er genforsikret.

 

det vil i øvrigt heller ikke være helt fair af lade maskinen stå på kundens plads hvis den har skader og bede dem ringe når skadesforløbet er overstået

 

10. Ejendomsretten

Ejendomsretten til materiellet tilkommer lejeformidler, eller lejeformidlers lev¬erandør, finanseringsselskab og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materi¬ellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

 

11. Force Majeure 

Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilliser¬ing, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transportforhindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er leje¬formidler berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

 

12. Ophævelse

Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser be¬talingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

 

13. Udlejning udenfor Danmarks grænser 

Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

 

14. Lovvalg og værneting

Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen iøvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.

 

 

 

 

 

Ofte Stilled Spørgsmål - med svar

 

Hvad betyder lejeforsikring på 9 %

Når du lejer maskiner hos os er det ifølge. Dansk lovgivning et krav af vores matriel er forsikret. Forsikringen er hos os en samlet pakke bestående af 8 forskellige forsikringer der dækker alt fra Brand, personskader bygninger og vognpark. for en del år siden blev det et krav af man udskilte det der gik under "særlige ydelser" på Faktura. det alt lige fra brændstof, transporter,baksning,forsikringer osv.

således blev alle vores forsikringer gjort op og ud-delt på 365 dage x (x) antal maskiner. det endte på 9 % af listeprisen. ( priser før rabatter ). det er den mest fair måde vi har kunnet løse opgaven på.

De9 % er også med til af dække de skader hvor vi ikke har kunnet påvise skadesvolder. altså hvis f.eks en maskine er afmeldt men ikke hentet, det er dog ALTID forsikringsselskabet´s taksator der i den sidste ende vurdere om skaden dækkes eller ej. desuden er forsikringen også med til af dække en lille del af de arbejdsdage hvor maskinen er ude af drift grundet skaden. dette dækker forsikringsselskabet ikke

 

hvorfor er der selvrisiko ?

Selvrisikoen hos os er kr.15.000 PR.SKADE. Markedsprisen ligger på mellem 10.000 - 55.000 Kr. nogle har valgt af tage % af indkøbsprisen, selvrisiko er for det første på for af få den samlet forsikringspræmie ned. ellers ville lejeforsikringen ligge på 12.5% og det ville gå ud over dem der passer ekstra meget på når de benytter vores maskiner.

 

Skal jeg altid betale kr. 15.000 i selvrisiko ved en skade.

NEJ. kan vi få udført skaden til fuld tilfredshed for et beløb under kr. 15.000 betaler kunden kun for dette.

 

Er i nogensinde blevet forbavset over forsikringen,

Ja ofte. den måde forsikringselskaber takstere skader + skyldner på giver ikke altid mening. men det er altid forsikringsselskabets taksator der vurdere dette

 

Er det samme selvrisiko når i indlejer ( skaffevare )

NEJ. der benyttes den samarbejdspartners betingelser vi benytter.

 

Hvad hvis jeg knækker fliser og lign. ved kørsel med maskiner.

Så skal du selv betale for af få oprettet dette. dog kan vi i særlige tilfælde dække nogle meter.

 

Hvorfor er lejetiden "kun" 7 timer om dagen?

Leje tiden og prisen er fastsat ud fra af 95% af vores Erhvervskunder der har en 7 timers arbejdsdag. derfor har vi valgt af sammensætte leje tiden / prisen til 7 timer mellem 7-16.00

vi er dog altid yderst fair overfor dem der vil køre en time før/efter disse tidspunkter.

 

Betaler jeg også for weekender når jeg lejer.

JA- Hvis du bruger maskinen. men hvis pladsen er lukket og nøglen er fjernet og ingen benytter maskinen, så betales der ikke for weekender.

 

Kan jeg få service ved driftstop efter kl.16 og i weekenden.

JA. hvis du har oplyst af du kører efter arbejdstid og/eller i weekenden kan du benytte vores døgnvagtservice 70274205. Han kommer dog kun hvis du har oplyst kontoret af du benytter maskinen FØR du gør det.

vagtudkald, uden for normal åbningstid, Faktureres med 2.000,- kr. inkl. den første time, herefter 650,- kr. pr. time (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til medarbejderens hjem). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter, gældende takst.

Dette faktureres alle udkald udenfor hverdage 07.00 – 16.00 (samt helligdage) uanset om det er kunden eller maskinen der har frembragt fejlen – dette bidrager til omkostninger ved arbejde udenfor normal arbejdstid

Der ydes ikke rabatter i forbindelse med vagtudkald. Kunden faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.

Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer,