Almindelige lejebetingelser

1. Generelt - Lejeaftalen er indgået mellem CITY LIFT A/S, som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer som lejer. Det selskab, der står i lejekontraktens hoved betegnes som lejeformidler, og er af udlejer bemyndiget til at underskrive lejeaftalen på udlejers vegne.

2. Lejeperioden - Med mindre andet skriftligt er aftalt, løber lejeperioden fra og med den dag, materiellet udleveres i fejlfri stand til lejer – Lejeformidler ogtil det returneres i fejlfri stand på vores adresse. Ved lejemålets start fikserer lejer sammen med lejeformidler lejemålets slutdato. Hvis lejemålet løber over denne dato skal lejer meddele lejeformidler den nye dato. Ved eventuel overdragelse til inkasso forbeholder lejeformidler sig retten til at debitere lejer alle inkassoomkostninger.

3. Lejen - Lejen erlægges i hele perioden med det i aftalen angivne beløb med tillæg af moms samt forsikring pr. enhed og pr. dag eller kalenderdag i lejeperioden. Efter lejemålets afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender lejeformidler faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end de aftalte betalingsbetingelser beregnes morarenter i henhold til gældende takstblad. Lejeformidler kan kræve forudbetaling for leje. Eventuelle tvister mellem lejer og lejeformidler berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af det fakturerede beløb. Lejeformidler forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid, uanset at den faktiske lejetid af det lejede er kortere. lejen / materiellet må benyttes hverdage kl. 07.00-16.00

4. Afhentning og levering - Materiellet skal afhentes af lejer på lejeformidlers lager eller på et andet aftalt sted. Materiellet skal returneres senest ved lejeperiodens udløb til det lager, hvorfra det blev afhentet. Læsning og losning finder sted for lejerens regning og risiko. I det omfang lejeformidler medvirker i forbindelse med transport af materiellet, sker dette mod separat betaling.

5. Anvendelsessted og pleje - Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke anvendes på eller benyttes på et andet end det i lejeaftalen angivne arbejdssted. Materiellet må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke udleveres til brug af andre end lejer eller en hos denne fastansat person. Lejer indestår for, at materiellet kun anvendes af dertil behørigt uddannet personale.

ved brug af vores personale under/ved arbejde påhviler det lejer af sikre af alle arbejdstilsynets krav og regler overholdes. lifte må defor ikke benyttes til asbest - maler - sandblæsning - trykrens uden aftale om sikkerhed er aftalt med arbejdstilsynet

6. Pasning og pleje - Det påhviler lejer umiddelbart efter modtagelsen, og inden materiellet tages i brug, at foretage fornøden afprøvning og fornødent eftersyn samt nøje at undersøge materiellet. Materiellet betragtes som modtaget i mangelfri stand, såfremt lejer ikke reklamerer inden 1 dag efter modtagelsen. det påhviler lejer, at holde materiellet i den stand, hvori det modtages. Materiellet skal således passes og smøres i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner. De nødvendige driv- og smøremidler skal være af den allerbedste kvalitet. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for at disse udføres, således at Arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer skal bære omkostningerne til forbrugsmateriel samt til reparationer af materiellet. Lejeformidler bærer dog omkostningerne til reparationer, der kan henføres til afhjælpning ved normalt slid eller til mangler, som lejeformidler er ansvarlig for. Reparationer må dog ikke foretages af lejer. Opstår der behov for reparation, skal dette straks meddeles lejeformidler, der enten selv udfører reparationen, udskifter materiellet eller anviser en kompetent reparatør. Materiellet må ikke bygges om og skal i lejeperioden opbevares af lejer på en sådan måde, at det ikke udsættes for beskadigelse, Tyveri eller anden ulovlig benyttelse. Materiellet skal ved lejeperiodens afslutning leveres tilbage i ordentlig og rengjort stand.

7. Ansvar - Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på materiellet i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl. Udlejer/formidlers erstatningsansvar for forsinkelser ved levering af materiellet forudsætter, at forsinkelsen kan tilregnes udlejer/lejeformidler som groft uagtsomt eller forsætligt forårsaget. Udlejer/formidler dækker ikke nogen former for følgeomkostninger.

CITY LIFT A/S dækker ikke skader på: vej, gård, bygninger, belægning, fliser, græsplæner, brønddæksler og lign. ved kørsel med materiel. 

CITY LIFT A/S påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.  

8. Produktansvar-Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler kun ansvarlig for personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer/lejeformidler. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er udlejer/lejeformidler ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer/lejeformidler er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer, eller på produkter, hvori disse indgår. Disse begrænsninger i udlejer/lejeformidlers ansvar gælder ikke, hvis udlejer/lejeformidler har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Øvrigt er udlejer/lejeformidler ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Udlejer/lejeformidler er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Såfremt en fuldstændig ansvarsfraskrivelse ikke er gyldig, er udlejer/lejeformidler dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for et beløb større end kr. 200.000,00. Med forbehold for præceptive regler i lov om produktansvar er lejer pligtig, at skadesløsholdelse udlejer/lejeformidler for ethvert beløb, det være sig erstatning, omkostninger, renter m.v., som udlejer /lejeformidler måtte blive pligtig at udrede til tredjemand. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for produkter, skal denne part straks underrette den anden herom. Udlejer/lejeformidler og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

9. Forsikring-Udlejer har tegnet en kaskoforsikring, som dækker ved brand, indbrud (men ikke simpelt tyveri af bærbart materiel) og skade, som hændeligt pådrages materiellet. Forsikringen gælder i hele lejeperioden samt under, af- og pålæsning og transport mellem lejeformidler og lejer, hvis udlejer står for transporten. Lejer er pligtig til, at betale selvrisiko på kr. 15.000,00. Hvis der påstår en forsikringsskade anmeldes den til lejeformidler, der sammen med forsikringsselskabet opgør skaden. Ved tyveri- og hærværksskader fremsendes den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse. Bærbart materiel skal være forsvarligt inde låst i en bygning. Præmien er en fast procentsats af lejeprisen, i henhold til gældende prisblad, og udspecificeres særskilt på lejeformidlers faktura. Ved indleje/skaffevare benyttes det firma’s forsikringsbetingelser som materiellet kommer fra.- det er i ALLE tilfælde Taksator der vurdere om skade dækkes. Personer der benytter eller er i nærheden af matriellet skal selv være forsikret og/eller forsikres af bestiller af matriel

Vi tillader IKKE Selv-forsikring på leje af vores materiel da vi ikke mener og ved om deres forsikringer dækker vores krav. LÆS MERE HER ( KLIK )

Vores forsikringer er i alt 8-12 forskellige forsikringer der dækker alle de ting vi mener der skal til for af kunne drive denne virksomhed - således er hele ejendommen samt personale og alle vogne- lastvogne - lifte dækket af disse.

Ud over dette vil vores forsikringsselskab ikke kreditere vores forsikring de dage maskinen er udlejet til en der er genforsikret.

Det vil i øvrigt heller ikke være umuligt af lade maskinen stå på kundens plads hvis den har skader og bede dem ringe når skadesforløbet er overstået

vi har således ingen garanti for af denne forsikring vil dække vores udstyr - personale - ejendom ved skader

Hvad betyder lejeforsikring på 10 % -Når du lejer maskiner hos os er det ifølge. Dansk lovgivning et krav af vores materiel er forsikret. Forsikringen er hos os en samlet pakke bestående af 8-12 forskellige forsikringer der dækker alt fra Brand, personskader bygninger og vognpark. for en del år siden blev det et krav af man udskilte det der gik under "særlige ydelser" på Faktura

Således blev alle vores forsikringer gjort op og uddelt på 365 dage x (x) antal maskiner. det endte på 10 % af listeprisen. (priser før rabatter). det er den mest fair måde vi har kunnet løse opgaven på.

De 10 % er også med til af dække de skader hvor vi ikke har kunnet påvise skadevolder. altså hvis f.eks. en maskine er afmeldt men ikke hentet, det er dog ALTID forsikringsselskabets taksator der i den sidste ende vurdere om skaden dækkes eller ej. desuden er forsikringen også med til af dække en lille del af de arbejdsdage hvor maskinen er ude af drift grundet skaden. dette dækker forsikringsselskabet ikke

Hvorfor er der selvrisiko? - Selvrisikoen hos os er kr.15.000 PR.SKADE. Markedsprisen ligger på mellem 10.000 - 55.000 Kr. nogle har valgt af tage % af indkøbsprisen, selvrisiko er for det første på for af få den samlet forsikringspræmie ned. ellers ville lejeforsikringen ligge på 12.5% og det ville gå ud over dem der passer ekstra meget på når de benytter vores maskiner.

10. Ejendomsretten - Ejendomsretten til materiellet tilkommer lejeformidler, eller lejeformidlers leverandør, finansieringsselskab og lejeren forpligter sig til ikke at benytte materiellet på anden måde end det der følger af vilkårene i aftalen og nærværende betingelser samt ikke at videreudleje, pantsætte eller på nogen anden måde overdrage rettighederne til rådighed over materiellet.

11. Force Majeure - Lejemålet er indgået med forbehold af strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transportforhindringer eller andre lignende udefra kommende begivenheder. I tilfælde af, at lejeperioden ikke kan påbegyndes på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder, er lejeformidler berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. Ophævelse - Lejeformidler har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere ikke påbegyndte lejeaftaler, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtigelser ikke overholdes af lejer, hvis betaling ikke indgår rettidigt eller lejer standser betalingen eller går konkurs. I så tilfælde kan lejeformidler ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejer.

13. Udlejning udenfor Danmarks grænser - Lejer må ikke uden lejeformidlers skriftlige samtykke transportere materiel udenfor Danmarks grænser. Lejeformidler forbeholder sig ret til at skærpe de almindelige lejebetingelser ved leje i udlandet.

14. Lovvalg og værneting - Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende betingelser og lejeaftalen øvrigt skal afgøres efter materiel dansk ret ved udlejers værneting.

15. Lov om Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127 )

  • Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via City Lift A/S ,henvises til loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.
  • Lejer erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.
  • Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.
  • Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

   Færdselsloven § 117 ff
   Følgende overtrædelser betrages som vanvidskørsel:
  • Uagtsom manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder. 
  • Særlig hensynsløst kørsel.
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
  • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.

Ofte Stillede Spørgsmål - med svar

Hvorfor er lejetiden "kun" 7 timer om dagen?

Leje tiden og prisen er fastsat ud fra af 95% af vores Erhvervskunder der har en 7 timers arbejdsdag. derfor har vi valgt af sammensætte leje tiden / prisen til 7 timer mellem 7:00 - 16:00.

Vi er dog altid yderst fair overfor dem der vil køre en time før/efter disse tidspunkter.

Betaler jeg også for weekender når jeg lejer.

JA- Hvis du bruger maskinen. men hvis pladsen er lukket og nøglen er fjernet og ingen benytter maskinen, så betales der ikke for weekender.

Kan jeg få service ved driftstop efter kl.16 og i weekenden.

JA. hvis du har oplyst af du kører efter arbejdstid og/eller i weekenden kan du benytte vores døgnvagtservice 70274205. Han kommer dog kun hvis du har oplyst kontoret af du benytter maskinen FØR du gør det. vagtudkald, uden for normal åbningstid, Faktureres med 2.500,- kr. inkl. den første time, herefter 650,- kr. pr. time (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til medarbejderens hjem). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter, gældende takst.

Teknisk assistance ydes ikke på helligdage og mandag til torsdag i timerne fra 22.00 til 06.00 og fredag, lørdag og søndag fra 18.00 - 06.00.

Dette faktureres alle udkald udenfor hverdage 07.00 – 16.00 (samt helligdage) uanset om det er kunden eller maskinen der har frembragt fejlen – dette bidrager til omkostninger ved arbejde udenfor normal arbejdstid

Der ydes ikke rabatter i forbindelse med vagtudkald. Kunden faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.

Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer,

Almindelig info

Kontoret har åben alle dage fra 07.00 til 16.00 dog lukker vi kl. 15.00 om fredagen. vagt nummer 70274205 kan benyttes efter 16 

Teknisk assistance ydes ikke på helligdage og mandag til torsdag i timerne fra 22.00 til 06.00 og fredag, lørdag og søndag fra 18.00 - 06.00.

Der faktureres 2500 kr ved udkørsel af servicemontør uanset fejl på maskinen ved opkald uden for lejetid ( hverdage 07.00-16.00 )

Der udlejes kun til CVR nummer - og første leje fra nye kunder forudbetales.

Lejedage på lifte tælles som 5 hverdage (arbejdsdage), 7 timer pr. dag. imellem 07.00 - 16.00.

For lør-søn- og helligdage beregnes leje for begge dage og 2500 kr ved eventuel udkald.

Ved eventuelle nedbrud i lejeperiode ( hverdage 07.00-16.00 ) kan gives dekord på leje. dog ikke på følgeomkostninger

Der giver ingen dekord eller erstatninger på nedbrud før/efter lejetiden  ( hverdage 07.00-16.00 )

Vejrlig for lifte kan ved dårligt vejr meldes til City Lift før kl. 8.00 ( må max. udgørre  20% af lejeperiode ) - der betales altid Lejeforsikring i perioden 

Overtidstillæg på lifte m/fører før kl. 7.00 og efter 16.00 -  kr. 350,00 pr. time

Afspærring af vej og gade må kun ske med tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning. dette kan imod betaling udføres af CITY LIFT A/S

Ved Kørsel med tunge lift typer skal Terræn være bæredygtigt og med fast, komprimeret underlag, evt. med lagte jernplader så at tunge køretøjer har let kørsel og adgangs forhold.

Eventuelle tilladelser til kørsel på græsplæner, i baggårde o. lign. skal indhentes af kunden. City Lift´s Forsikringer dækker IKKE sådanne skader City Lift A/S ´S forsikring dækker til "kantsten" og ej heller hvis vi hjælper kunde med ud/indkørsel af lifte

Der tages forbehold for specifikationer for indlejet fremmed materiel samt afvigelser på rabatter på skaffevare

Elektriske lifte skal oplades hver aften

Rabat ydes ved lange lejemål. Ved langstidleje Indhent tilbud

Weekend- og aftenvagter er til rådighed når dette aftales på forhånd inden før lejemålets start

ALLE Priser er excl. Moms, Leje listepris bliver pålagt 9% forsikring. Selvrisiko kr. 15.000 + moms vil blive pålagt PR SKADE. ( skader opgøres af Taksator )

OPMÅLING - Gratis besigtigelser og efterfølgende tilbud er Vejledene ud fra de erfaringer vi har haft med opgaver. der gives ingen garanti for om hele/dele af opgaven kan gennemføres. ønskes en 100% sikkerhed for om liften kan bruges - opgavens kan løses bedes kunden kontakte et rådgivende ingenør firma og bestille rapport for egen regning.

Kontakt udlejning - Tlf. 43714205

Udlejning 

Ole H. Andersen
Udlejnings- Daglig Leder
E-mail: leje(A)citylift.dk

Kenneth Werther
Udlejning 
E-Mail : udlejning(A)citylift.dk

Dorthe V. Kock
Udlejning 
E-Mail : dk@citylift.dk

Per E. Brun
Udlejning 
E-Mail : PEB(A)citylift.dk

Værksted

Allan K. Jensen
Udlejning - Værksted INTERN
E-Mail : service(A)citylift.dk

Kim Schandorff
Reservedele
E-Mail ks(A)citylift.dk

Bogholderi

Thomas R. Poulsen
Finans - Bogholderi - Faktura
E-Mail : trp(A)citylift.dk
E-Mail : faktura(A)citylift.dk

René C. Olsen
Direktør - medejer
E-Mail : rco(A)citylift.dk